Sol·licitud de subvencions per a projectes, activitats o serveis 2024

Subvencions destinades al foment de projectes, activitats i serveis dins del terme municipal de Terrassa, que complementin la competència municipal, responguin a necessitats socials o fomentin els interessos generals del municipi.

Fitxes de les línies específiques 2024 , segons l'àmbit del projecte.

El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.

En cas que la vostra entitat sigui la primera vegada que sol·licita subvenció o hagi canviat el número de compte corrent des de l'anterior sol·licitud, haureu de comunicar el nou número a través del següent formulari Comunicació de número de compte corrent.


Documents de suport
Es important revisar aquesta informació de suport a la tramitació abans de fer cap acció

Passos per descarregar i obrir la memòria del projecte per a la sol·licitud de Subvenció

Guia per a la presentació de sol·licituds de subvencions de projectes, activitats o serveis

Instruccions específiques per a les agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica, per omplir la "Memòria projecte, activitat o servei 2024". Línia Coordinació Districtes


Vídeo tutorial
Com fer una sol·licitud de subvenció pas a pas

Toles les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, i que promoguin la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

  • En el cas de persones jurídiques, la sol·licitud haurà d'anar signada pel president o la presidenta de l'entitat sol·licitant o per la persona que actuï en representació legal. 
  • En el cas de les persones físiques, per la persona sol·licitant.
07/02/2024 00:00:00 - 11/03/2024 23:59:00

Presentació de sol·licituds de la convocatòria del 7 de febrer a l'11 de març de 2024, ambdós inclosos.

Per Internet. L'accés a la  tramitació telemàtica està disponible al final d'aquesta pàgina mitjançant el sistema VALID.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Servei de Qualitat Democràtica
Ps del Vapor Gran, 39 BA-L18 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000 (ext. 4967)
qualitatdemocratica@terrassa.cat

El compromís en el termini de Resolució es recull a les bases aprovades per a cada convocatòria

El termini màxim per resoldre serà de 3 mesos de de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.

No procedeix

Bases d'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis, per part de l'Ajuntament de Terrassa

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a l'execució de projectes, activitats i serveis 2024

Decret 6905/2024, de 5 de març que amplia el termini per a la presentació de subvencions per a l'execució de projectes, activitats i serveis 2024

Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l'Ajuntament de Terrassa


Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Decret d'aprovació de la relació i dels horaris de les oficines d'assistència en matèria de registre de l'Ajuntament de Terrassa

Gestió gratuïta
A_Memòria de projecte, activitat o servei 2024

Memòria de projecte, activitat o servei 2024

B_Detall del pressupost per a les agrupacions

Detall del pressupost per a les agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica. Línia Coordinació Districtes

C_Compromís de col·laboració per a agrupacions

Compromís de col·laboració per a agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica. Línia Coordinació Districtes

D_Annex-Característiques persones participants projectes de Joventut

Annex- Característiques de les persones participants en el projecte- Joventut

E_Autorització per a la presentació de documentaciò

Autorització per a la presentació de documentació relativa a les subvencions

Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documentació requerida
- Memòria explicativa del projecte
Altre documentació a presentar segons situació de qui fa la sol·licitud
- Detall del pressupost per a les agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica. Línia Coordinació Districtes
- Compromís de col·laboració per a agrupacions d'entitats sense personalitat jurídica. Línia Coordinació Districtes
- Annex- Característiques de les persones participants en el projecte, en el cas de Joventut
- Autorització per a la presentació de documentació relativa a les subvencions
La sol·licitud està fora de termini