Sol·licitud de la reserva de plaça d'aparcament

SOL·LICITO: Que sigui concedida una reserva d'aparcament individual a la persona titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, en relació a les següents dades:

Les persones amb discapacitat poden sol·licitar reserva d'estacionament per als seus vehicles a prop dels seus domicilis, del seu lloc d'estudi i/o del seu lloc de treball. Les persones sol·licitants cal que siguin titulars de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i que compleixin una sèrie de requisits establerts pel Reglament Municipal Regulador de l'Estacionament per a persones amb discapacitat.


Requisits per a la reserva d'aparcament al domicili


Titular conductor de vehicle:

- Estar empadronat en el domicili pel qual es demana la reserva.
- No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer accessible.
- Vehícle i conductor han d'estar vinculats al domicili titular de la targeta.


Titular no conductor de vehicle:

- Estar empadronat en el domicili pel qual es demana la reserva o aprop, tant la persona titular no conductora com la persona conductora del vehicle que estarà autoritzada a utilitzar la reserva d'aparcament.
- No disposar de plaça d'aparcament de propietat o lloguer accessible.
- Que la persona titular no conductora de la Targeta d'aparcament:

  • Sigui menor de 18 anys;
  • Sigui major d'edat i tingui una discapacitat igual o superior al 65%, i superi el barem de mobilitat. Les persones amb discapacitat visual que no tinguin mobilitat reduïda no poden sol·licitar una reserva d'aparcament.
  • Vehícle i conductor han d'estar vinculats al domicili titular de la targeta.

 

Requisits per a la reserva d'aparcament al lloc de treball
-  Només per a titulars conductors.
-  Disposar de contracte laboral amb duració superior a 6 mesos.

- Que l'empresa no disposi de llocs d'estacionament per a treballadors i treballadores amb discapacitat.
- El període de validesa de la reserva no serà superior a 4 anys.

 

Requisits per a la reserva d'aparcament al centre d'estudis
-  Només per a titulars conductors.
- Que els estudis a realitzar tinguin una durada continuada superior a 6 mesos

- Que el centre d'estudis no disposi de places d'aparcament per a alumnes amb discapacitat
- El període de validesa de la reserva és mentre durin els estudis

La reserva d'aparcament s'ubicarà el més a prop possible al domicili, al centre de treball o al centre d'estudis on es demana, excepte en el cas que estiguin en una illa de vianants o zona de circulació limitada en què s'ubicaran fora de la zona exclosa.


Període de validesa de la reserva d'aparcament

- Titular conductor de vehicle, validesa de 4 anys
- Titular no conductor de vehicle, validesa de 2 anys. En el cas que la persona titular sigui menor d'edat, la validesa és de 4 anys

Podeu consultar els requisits específics per a la reserva en centre de treball o centre d'estudis a l'apartat d'observacions.

Persones amb discapacitat empadronades al municipi que disposin de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat .
En el cas que la persona titular de la Targeta d'aparcament sigui menor d'edat o estigui incapacitada judicialment, la sol·licitud de Reserva d'estacionament la farà el pare, la mare o el tutor legal.

Per Internet.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Presencialment a les oficines d'atenció ciutadana.

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.
Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Oficina de Capacitats Diverses i Accesibilitat
Cr de Montcada, 596 (08223 Terrassa) 
Telèfon: 646 387 691 (trucades i WhatsApp) 
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

75 dies.
El servei es posarà en contacte amb la persona titular per al lliurament de la targeta.


TERMINI LEGAL DE RESOLUCIÓ: 3 mesos.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Desestimatori

Reglament municipal regulador de l'estacionament per a persones amb discapacitat

Gestió gratuïta.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Les persones titulars de la targeta d'aparcament en la modalitat de "targeta per a no conductors/es" NO poden disposar de reserva d'aparcament en el lloc de treball o centre d'estudis.

La instància de sol·licitud ha de recollir les següents dades:


- Nom de la persona titular de la targeta d'aparcament. 
- Matrícula o matrícules dels vehicles que utilitzaran la reserva i que estan vinculades al domicili del titular de la targeta d'aparcament.
- Número de document d'identitat, nom i cognoms de la persona titular del vehicle i de la persona conductora.

La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat només cal presentar-la en el cas que hagi estat concedida en un altre municipi.

En el certificat del centre educatiu, cal que constin els estudis a realitzar, la durada del curs, l'horari lectiu i el fet de NO disposar d'estacionaments per a alumnes amb discapacitat.

En el certificat d'empresa, cal que constin la durada del contracte, l'horari laboral de la persona interessada i el fet de NO disposar d'estacionament per a persones amb discapacitat.

Les persones titulars de la reserva estan obligades a comunicar qualsevol modificació de les circumstàncies que van permetre la concessió.

Per a més informació consulteu el Reglament Municipal Regulador de l'Estacionament per a Persones amb Discapacitat

Declaració responsable impossibilitat ús plaça

Declaració responsable impossibilitat ús plaça

Substancial:
Amb sistema Vàlid
- Titular conductor de vehicle
- Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.
- Declaració responsable sobre la impossibilitat d'ús d'una plaça d'aparcament en propietat per motius d'inaccessibilitat
- Certificat del centre educatiu.
- Certificat d'empresa.
- Titular NO conductor de vehicle
- Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat.
- Declaració responsable sobre la impossibilitat d'ús d'una plaça d'aparcament en propietat per motius d'inaccesibilitat