Sol·licitud de prestació econòmica per a activitats extraescolars pel curs 2022-2023 i per a activitats d'estiu 2023

La finalitat d'aquesta convocatòria és afavorir i fomentar l'accés i l'assistència d'infants i joves a les diverses activitats socioeducatives que s'organitzen a la ciutat de Terrassa, amb l'objectiu de millorar la seva socialització i integració, contribuir preventivament en la disminució de processos de desigualtat social i mitigar els riscos d'exclusió social.

Aquestes prestacions econòmiques van destinades a contribuir al finançament de les despeses per a activitats dirigides a infants i joves, i organitzades a la ciutat de Terrassa:

-Activitats extraescolars en el curs escolar 2022-2023:
L'import màxim de la prestació atorgada serà de 300 euros per infant o jove.
L'import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.

-Activitats d'estiu 2023:
L'import màxim de la prestació destinada a la despesa d'inscripció a l'activitat d'estiu serà de 57 euros per setmana.
L'import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l'activitat serà de 6,5 euros per dia.

En el cas de custòdia compartida, si la prestació econòmica, només la sol·licita un sol progenitor/a, la prestació serà el 50% de l'import que correspongui.

En tots els casos d'atorgament de prestacions amb un import màxim, si el preu d'inscripció és inferior a aquest import, la prestació s'ajustarà al cost real.

En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l'activitat, la família haurà d'assumir el copagament de la part restant.
Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d'infants, fins als 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l'edat de la persona beneficiaria s'amplia fins els 22 anys. 

En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s'ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades d'ambdues persones. 

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.

REQUISIT ECONÒMIC DE LA UNITAT FAMILIAR DE CONVIVÈNCIA

Composició unitat familiar de convivència Renda disponible màxima mensual 2023
Dos membres 1.115,48€
Tres membres 1.434,18€
Quatre membres 1.752,89€
Cinc membres 2.071,60€

S'HAN DE DECLARAR ELS INGRESSOS QUE PERCEBIN
- L'infant/jove per qui es sol·licita la prestació.
- Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.
- Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.
- Germans/es de l'infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.
Les situacions personals i familiars que es valoraran seran aquelles que es compleixin en el moment de la sol·licitud.
09/03/2023 00:01:00 - 13/03/2023 23:59:00
Per internet: Del 07/02/2023 al 06/03/2023, ambdós inclosos.
La sol·licitud i la documentació acreditativa s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa.

Per poder realitzar aquest tràmit serà necessari disposar d'IDCat Mòbil, Certificat digital o Cl@ve.

Per aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d'Orientació Social.
Un cop baremades les sol·licituds, les persones sol·licitants rebran via SMS al mòbil facilitat, una comunicació del tram de prestació al que tenen dret.
Les persones interessades hauran de fer ús de la prestació atorgada, formalitzant la inscripció a l'activitat escollida: Cal presentar-se a l'entitat organitzadora de l'activitat, amb el SMS que comunica el tram de prestació al que es té dret.

La no formalització de la inscripció suposarà la renúncia explícita a la prestació.
Un cop formalitzades les inscripcions, les entitats organitzadores hauran de presentar una relació de les persones beneficiàries inscrites a les seves activitats, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament, i en el tràmit que s'habilitarà per aquesta gestió.
  1. La data màxima per a entregar la justificació d'inscripcions de persones beneficiàries de prestacions per a activitats extraescolars pel curs 2022-23 serà el 30/04/2023.
  2. La data màxima per a entregar la justificació d'inscripcions de persones beneficiàries de prestacions per a activitats d'estiu 2023 serà el 30/06/2023.
Un cop justificades les inscripcions, per part de les entitats organitzadores, es procedirà a la notificació, via SMS, a les persones interessades, de la resolució definitiva de l'import de prestació atorgat. La resolució definitiva també es publicarà en un anunci a la Seu Electrònica.

L'Ajuntament procedirà al pagament de les prestacions concedides i justificades. El pagament de les prestacions s'efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció de l'infant o jove a l'activitat.
Desestimatori
Decret de la convocatòria per a l'atorgament de prestacions econòmiques per a activitats extraescolars per al curs 2022-2023 i activitats d'estiu 2023

Anunci de la convocatòria per a l'atorgament de prestacions econòmiques per a activitats extraescolars per al curs 2022-2023 i activitats d'estiu 2023
Dades de contacte per a consultes sobre aquest tràmit:
Servei responsable: Servei de Serveis Socials
Adreça electrònica: prestacionssocials@terrassa.cat
Telèfon: 93 736 66 95, de dilluns a divendres de 09:00h a 14:00h

Observacions
L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.

Per a la concessió d'aquestes prestacions, es tenen en compte les condicions econòmiques i familiars dels infants i adolescents, mitjançant el barem establert en el Decret d'Alcaldia (link del Ban).
Declaració responsable d'ingressos

Model per emplenar. Versió catalana. Format Word

Declaració responsable d'ingressos

Model per emplenar. Versió catalana. Format PDF

Declaración responsable de ingresos

Modelo para completar. Versión castellana. Formato Word.

Declaración responsable de ingresos

Modelo para completar. Versión castellana. Formato PDF.

Documentació requerida
- Declaració responsable d’ingressos de cada membre computable de la unitat familiar de convivència i de les despeses deduïbles
La sol·licitud està fora de termini