Sol·licitud d'intervenció o proposta ciutadana al Ple municipal

INTERVENCIONS CIUTADANES EN EL PLE MUNICIPAL

Tots els veïns i les veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat tenen dret a intervenir en les sessions ordinàries del Ple Municipal, d'acord al que estableix l'art. 11 del Reglament de Participació Ciutadana.

Per fer-ho cal presentar una sol·licitud amb una antelació de deu dies hàbils abans de la sessió del Ple. A la sol·licitud s'haurà de fer referència al contingut del prec o pregunta i identificar la persona que efectuarà la intervenció. També és necessari adjuntar un esborrany del contingut del prec o de la pregunta a formular.

Com sol·licitar una intervenció en el Ple
Per part de persones físiques:
- Per internet, el formulari s'ha de signar electrònicament. En el cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) poden obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil. Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata. 
- Presencialment, a les OACs.

Per part de les entitats i els col·lectius de la ciutat:
Per internet, sol·licitud signada electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.

En aquest cas en el formulari ha de constar l'entitat com a sol·licitant i la persona autoritzada com a representant.
Podeu consultar la següent infografia on es detallen els passos aquí.

Documentació per la intervenció al Ple
- Esborrany del contingut de la intervenció.

PROPOSTES CIUTADANES EN EL PLE MUNICIPAL

Mitjançant aquest tràmit, els veïns i les veïnes, les entitats i els col·lectius de la ciutat poden fer una proposta d'acord com a punt de l'ordre del dia al Ple Municipal.
Per fer-ho cal presentar una sol·licitud amb una antelació de deu dies hàbils abans de la sessió del Ple.
Art. 11 del Reglament de Participació Ciutadana, i articles 43.6, 46.6.a) i 57.5 del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Com presentar una proposta d'acord
Per part de persones físiques:
- Per internet, el formulari s'ha de signar electrònicament. En el cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) poden obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil. Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata.
- Presencialment, a les OACs, presentant la sol·licitud específica.

Per part de les entitats i els col·lectius de la ciutat:
Per internet, sol·licitud signada electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.

En aquest cas en el formulari ha de constar l'entitat com a sol·licitant i la persona autoritzada com a representant.
Podeu consultar la següent infografia on es detallen els passos aquí.

Documentació per les propostes al Ple
- Proposta per sotmetre al Ple amb l'exposició de motius i els acords.
Si s'escau:
- Memòria de la proposta ciutadana.

Segons l'art. 11.1 del Reglament de Participació Ciutadana poden sol·licitar intervenir/una proposta d'acord al Ple:
a) Els veïns i les veïnes majors de setze anys,
b) Entitats: inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes,
c) Col·lectius de la ciutat, entenent per aquests a l'efecte del present Reglament les plataformes, les xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que no disposin de personalitat jurídica i que estiguin inscrites al Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.

Per a les propostes i intervencions ciutadanes en el Ple
Les sol·licituds s'han de presentar amb una antelació, com a mínim, de deu dies hàbils abans que tingui lloc la sessió ordinària del Ple.

Per Internet. L'accés a la  tramitació telemàtica està disponible al final d'aquesta pàgina mitjançant el sistema VALID.
Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Presencialment

Servei de Qualitat Democràtica
Ps del Vapor Gran, 39 BA-L18 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 397 000 (ext. 4967)
qualitatdemocratica@terrassa.cat

Compromís en el termini de resolució de les intervencions/propostes ciutadanes en el Ple
2 dies (48 hores) abans de la sessió plenària.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de instàncies i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

No procedeix

- Reglament de Participació Ciutadana.

- Reglament Orgànic Municipal (ROM).

En cas que s'hagi d'aportar alguna documentació més, com una memòria per afegir més informació, podeu utilitzar l'apartat de "Documentació complementària" per adjuntar-la.
Si voleu consultar més informació respecte com tramitar una intervenció, podeu consultar aquest document. 
Si voleu consultar més informació respecte com tramitar una proposta, podeu consultar aquest document. 

Proposta per sotmetre al Ple

Proposta per sotmetre al Ple amb l'exposició de motius i els acords.

Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documentació per la intervenció
- Esborrany del contingut de la intervenció
Documentació per les propostes al Ple
- Proposta per sotmetre al Ple amb l'exposició de motius i els acords
Documentació complementària si s'escau
- Memòria de la proposta ciutadana