Sol·licitud de subvencions per a projectes de cooperació 2024

Sol·licitud de subvenció adreçada a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament, promoguts per ONG i entitats solidàries locals en països del Sud, amb la finalitat de promoure el desenvolupament humà sostenible, amb l'eradicació de la pobresa i el combat contra les desigualtats.

Les entitats només podran sol·licitar subvenció per a un sol projecte.

"El formulari s'ha de signar electrònicament. En cas d'entitats que no disposin de certificat electrònic i per facilitar la tramitació, el President o representant legal de l'entitat pot utilitzar un certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) o bé el sistema idCAT mòbil per acreditar la identitat i signar.

La representació de l'entitat s'ha d'acreditar amb el RMEAC actualitzat o amb la documentació corresponent (Inscripció en registres oficials d'entitats, poders notarials, actes oficials de la Junta...).

Informeu-vos sobre l'ús de certificats a la Seu.

En cas que la vostra entitat sigui la primera vegada que sol·licita subvenció o hagi canviat el número de compte corrent des de l'anterior sol··licitud, haureu de comunicar el nou número a través del següent formulari Comunicació de número de compte corrent


Documents de suport
Es important revisar aquesta informació de suport a la tramitació abans de fer cap acció

Passos per descarregar i obrir la memòria del projecte per a la sol·licitud de Subvenció

Informació de la convocatòria de subvencions per a projectes de Cooperació 2024

Toles les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, i que tinguin entre els seus objectius la realització d'activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l'ajuda humanitària en l'àmbit internacional.

En el cas de persones jurídiques,
la sol·licitud haurà d'anar signada pel president o la presidenta de l'entitat sol·licitant o per la persona que actuï en representació legal. 

  • En el cas de les persones físiques, per la persona sol·licitant.
22/02/2024 00:01:00 - 13/03/2024 23:59:00

Presentació de sol·licituds de la convocatòria del 22 de febrer al 13 de març de 2024, ambdós inclosos.

Per Internet. L'accés a la  tramitació telemàtica està disponible al final d'aquesta pàgina mitjançant el sistema VALID.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Solidaritat i Cooperació Internacional
Pl de Josep Freixa i Argemí, 11 (08224 Terrassa)
Telèfon: 937 397 035 - - 937 397 000
solidaritat@terrassa.cat

El compromís en el termini de Resolució es recull a les bases aprovades per a cada convocatòria

El termini màxim per resoldre serà de 3 mesos de de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.

Desestimatori

Bases d'atorgament de subvencions adreçades al foment de projectes, activitats i serveis, per part de l'Ajuntament de Terrassa

Decret 4451/2024, de 13 de febrer, de convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a l'execució de projectes de cooperació 2024

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament per a l'any 2024

Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l'Ajuntament de Terrassa


Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Decret d'aprovació de la relació i dels horaris de les oficines d'assistència en matèria de registre de l'Ajuntament de Terrassa

Gestió gratuïta
A_Memòria explicativa del projecte

Memòria explicativa del projecte

B_Autorització per a la presentació de documentació

Autorització per a la presentació de documentació relativa a les subvencions

Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documentació requerida
- Memòria del projecte de cooperació al desenvolupament
- Pressupost desglossat
Altra documentació a presentar, si es el cas
- Autorització per a la presentació de documentació relativa a les subvencions
- Carta del tercer avaluador
- Carta de suport del territori destinatari
- Plànol en cas de construcció
Documentació de la contrapart
- Estatut de l'entitat
- Acta de constitució de l'entitat que fa el projecte en el territori
Annexos del projecte
- Carta de suport de la comunitat receptora
- Estadístiques del projecte
- Informe de l'històric del projecte
- Memòria anual de l'entitat sol·licitant
La sol·licitud està fora de termini