Sol·licitud de subvencions per a projectes d'Ajuda Humanitària 2024

Sol·licitud de subvenció per a projectes d'acció humanitària o d'emergència fora del terme municipal de Terrassa, destinats a la provisió urgent de béns i serveis bàsics per a garantir la supervivència i alleujar el sofriment de les persones afectades per catàstrofes naturals, conflictes armats, emergències internacionals i situacions de violència.

Totes les persones físiques o jurídiques que realitzin activitats d'utilitat pública o d'interès social, que tinguin entre els seus objectius la realització d'activitats de cooperació per al desenvolupament, el foment de la solidaritat entre els pobles o l'ajuda humanitària en l'àmbit internacional.

22/02/2024 00:01:00 - 31/12/2024 23:59:00

Presentació de sol·licituds de la convocatòria del 22 de febrer al 31 de desembre de 2024, ambdós inclosos.

Per Internet. L'accés a la  tramitació telemàtica està disponible al final d'aquesta pàgina mitjançant el sistema VALID.

Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Solidaritat i Cooperació Internacional
Pl de Josep Freixa i Argemí, 11 (08224 Terrassa)
Telèfon: 937 397 035 - - 937 397 000
solidaritat@terrassa.cat

El termini màxim per resoldre serà d'1 mes de de l'endemà de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds.

Desestimatori

Bases específiques per a l'atorgament d'ajuts per part de l'Ajuntament de Terrassa per a l'execució de projectes d'ajuda humanitària o d'emergència 

Decret 4450/2024, de 13 de febrer, que aprova la convocatòria d'atorgament de subvencions per als projectes d'ajuda humanitària, per a l'any 2024

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a l'execució de projectes d'ajuda humanitària o d'emergència per a l'any 2024

Ordenança de les bases generals reguladores de les subvencions de l'Ajuntament de Terrassa


Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Decret d'aprovació de la relació i dels horaris de les oficines d'assistència en matèria de registre de l'Ajuntament de Terrassa

Gestió gratuïta
Autorització per a la presentació de documentació

Autorització per a la presentació de documentació relativa a les subvencions

Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documentació requerida
- Memòria explicativa del projecte d'Ajuda Humanitària
Altra documentació a presentar segons situació de qui fa la sol·licitud
- Autorització per a la presentació de documentació relativa a les subvenci