Sol·licitud de prestació econòmica per a activitats d'estiu 2024 i per activitats extraescolars pel curs 2024-2025

La finalitat d’aquesta convocatòria és afavorir i fomentar l’accés i l'assistència d'infants i joves a les diverses activitats socioeducatives que s'organitzen a la ciutat de Terrassa, amb l'objectiu de millorar la seva socialització i integració, contribuir preventivament en la disminució de processos de desigualtat social i mitigar els riscos de l'exclusió social.

Aquestes prestacions econòmiques van destinades a contribuir al finançament de les despeses per a activitats dirigides a infants i joves, i organitzades a la ciutat de Terrassa.

ACTIVITATS D’ESTIU 2024

La prestació cobrirà fins a un màxim de 5 setmanes d’activitats.


Excepcionalment, per a infants i joves beneficiaris amb certificat acreditatiu de grau de discapacitat igual o superior al 33%, es podrà cobrir fins a un màxim de 8 setmanes.

L'import màxim de la prestació destinada a la despesa d'inscripció a l'activitat d'estiu serà de 56 euros/per setmana.

L'import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador de l’activitat serà de 6,5 euros per dia.


ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PEL CURS 2024-2025
L'import màxim de la prestació atorgada serà de 300 euros per infant o jove.


L'import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.


En el cas de custòdia compartida, quan s'informi dels ingressos dels 2 progenitors, la prestació serà el 100% de l’import que correspongui; en el cas que només s'informi dels ingressos d' 1 sol progenitor, la prestació serà el 50% de l’import que correspongui.

En tots els casos d'atorgament de prestacions amb un import màxim, si el preu d'inscripció és inferior a aquest import, la prestació s'ajustarà al cost real.

En el cas que la prestació atorgada no cobreixi la totalitat del cost de l’activitat, la família haurà d’assumir el copagament de la part restant.


Dades de contacte per a consultes sobre aquest tràmit
Servei responsable: Oficina de Prestacions Socials
Adreça electrònica: prestacionssocials@terrassa.cat
Telèfon: 93 736 66 95, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h

Les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d’infants, adolescents i joves, fins als 18 anys, residents legalment al municipi de Terrassa. Excepcionalment, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l'edat de la persona beneficiària s'amplia fins els 22 anys.

En casos de custòdia compartida, si la prestació la necessiten els dos progenitors, s’ha de presentar una única sol·licitud conjunta, amb la declaració responsable de les dades d’ambdues persones.

Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o jove per convocatòria.

REQUISIT ECONÒMIC DE LA UNITAT FAMILIAR DE CONVIVÈNCIA

Composició unitat familiar de convivència Renda disponible màxima mensual 2024
Dos membres 1.481,41€
Tres membres 1.904,67€
Quatre membres 2.327,93€
Cinc membres 2.751,19€
Sis membres 3.174,45€


S'HAN DE DECLARAR ELS INGRESSOS QUE PERCEBIN

- L'infant/jove per qui es sol·licita la prestació.
- Mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció. En el cas de custòdies compartides, ambdós progenitors, encara que no convisquin.
- Nou cònjuge o persona unida per anàloga relació.
- Germans/es de l'infant/jove, menors de 25 anys, solters/es i que convisquin en el domicili familiar.

Les situacions personals i familiars que es valoraran seran aquelles que es compleixin en el moment de la sol·licitud.
11/03/2024 00:01:00 - 12/04/2024 23:59:00
La presentació de sol·licituds serà de l'11 de març al 12 d'abril de 2024, ambdós inclosos.

Arran de les incidències tècniques produïdes el dia 21/03/2024 de 9:50 a 14:50 hores i el dia 10/04/2024 10:00 a 12:30 hores a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, que han provocat problemes en el normal funcionament del sistema, i d'acord amb l'art. 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques, s'informa que el termini de presentació de sol·licituds s'amplia fins el 12/04/2024, inclòs

Per Internet. La sol·licitud i la documentació acreditativa s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa. L'accés a la  tramitació telemàtica està disponible al final d'aquesta pàgina mitjançant el sistema VALID.

Per poder realitzar aquest tràmit serà necessari disposar d'IDCat Mòbil, Certificat digital o Cl@ve.

Per aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per a fer el tràmit en línia de manera autònoma, podran sol·licitar cita prèvia als Punts d'Orientació Social.

Oficina de Prestacions Socials
- No Consta, 0 (00000 Terrassa)
Telèfon: 93 736 66 95
prestacionssocials@terrassa.cat

Un cop baremades les sol·licituds, les persones sol·licitants rebran via SMS al mòbil facilitat, una comunicació del tram de la prestació assignada provisionalment (condicionada a la inscripció efectiva de l'infant o jove a una activitat).

Les persones sol·licitants hauran de fer ús de la prestació atorgada, formalitzant la inscripció de l'infant o jove a l'activitat escollida, i presentant a l'entitat organitzadora de l'activitat, el contingut del SMS que comunica la prestació que ha estat assignada provisionalment.

En el moment que es faci l’enviament dels SMS de comunicació de la prestació assignada provisionalment, es dictarà el termini que les persones sol·licitants disposen per comunicar el SMS a l’entitat organitzadora de l’activitat escollida.

La no formalització de la inscripció suposarà la renúncia explícita a la prestació.


Les comunicacions provisionals d’aquestes sol·licituds es faran en dues tandes: un primer enviament per a les prestacions per a activitats d’estiu i un segon enviament per a les prestacions per a activitats extraescolars.

Un cop formalitzades les inscripcions, les entitats organitzadores hauran de presentar una relació de les persones beneficiàries provisionalment de prestació, i que s'han inscrit a les seves activitats, mitjançant el model normalitzat disponible a la Seu Electrònica de l'Ajuntament, i en el tràmit específic que s'habiliti per a aquesta gestió a la Seu Electrónica.

No s’acceptaran comunicacions d’inscripció fora del termini establert ni per altres canals.

En el moment que es faci l’enviament dels SMS de comunicació de la prestació assignada provisionalment, es dictarà el termini que les entitats organitzadores disposaran per presentar la justificació d’inscripcions a l’Ajuntament.

La manca de justificació o la justificació incompleta de les inscripcions i assistències de les persones beneficiàries, podrà comportar les responsabilitats que en cada cas corresponguin i l’anul·lació total o parcial de la prestació

Un cop justificades les inscripcions d’infants i joves beneficiaris de prestacions, per part de les entitats organitzadores, es procedirà a la notificació electrònica, a les persones sol·licitants, de la resolució definitiva de l’import de prestació atorgat. La resolució definitiva també es publicarà en un anunci a la Seu Electrònica.

Les resolucions definitives d’aquestes sol·licituds es faran en dues tandes: un primer enviament per a les prestacions per a activitats d’estiu i un segon enviament per a les prestacions per a activitats extraescolars.

La data dels efectes i la durada de la prestació es determinaran a la resolució de concessió.

L'Ajuntament de Terrassa procedirà al pagament de les prestacions concedides i justificades.
El pagament de les prestacions s'efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció de l'infant o jove a l'activitat:
1.- Prestacions per a activitats d'estiu 2024: el pagament s'efectuarà al juliol de 2024
2.- Prestacions per a activitats extraescolars pel curs 2024-25: el pagament s'efectuarà al gener de 2025.

RESOLUCIÓ

El termini màxim de resolució i notificació serà de 6 mesos, d’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i tenint en compte els casos de suspensió o d’ampliació del termini màxim per resoldre i notificar inclosos als articles 22 i 23 de la mateixa normativa, així com qualsevol altra circumstància excepcional.

La manca de resposta, dins d’aquest termini, legitima a les persones interessades per entendre la seva sol·licitud com a desestimada, com efecte del silenci administratiu negatiu.

En aquells casos, que un cop feta la inscripció i abonat el pagament a l'entitat organitzadora, la persona beneficiària de la prestació causi baixa a l'activitat, implicarà la pèrdua de la prestació, i la reclamació a l'entitat organitzadora, del reintegrament de la part de l’import no dedicat a l'activitat subvencionable.

Desestimatori
Decret 6854/2024, de 4 de març, de convocatòria per a la concessió de prestacions a activitats d'estiu 2024 i activitats extraescolars 2024-2025
Gestió gratuïta
OBSERVACIONS

L'atorgament de les prestacions restarà subjecte a la disponibilitat pressupostària d'aquest Ajuntament i en base a la priorització de les situacions de major necessitat.

Per a la concessió d'aquestes prestacions, es tenen en compte les condicions econòmiques i familiars dels infants i adolescents, mitjançant el barem establert en el Decret d'Alcaldia, “ (LINK)

Autorització per tramitar en nom d'altra persona

Document que cal emplenar i adjuntar a la sol·licitud. Versió en català (format text)

Autorització per tramitar en nom d'altra persona

Document que cal emplenar i adjuntar a la sol·licitud. Versió en català (format pdf)

Autoritzación para tramitar en nombre de otra persona

Documento que hay que rellenar y adjuntar a la solicitud. Versión en castellano (formato texto)

Autoritzación para tramitar en nombre de otra persona

Documento que hay que rellenar y adjuntar a la solicitud. Versión en castellano (formato pdf)

Declaració responsable dels ingressos

Document que cal emplenar i adjuntar a la sol·licitud. Versió en català (format text)

Declaració responsable dels ingressos

Document que cal emplenar i adjuntar a la sol·licitud. Versió en català (format pdf)

Declaración responsable de los ingressos

Documento que hay que rellenar y adjuntar a la solicitud. Versión en castellano (formato texto)

Declaración responsable de los ingressos

Documento que hay que rellenar y adjuntar a la solicitud. Versión en castellano (formato pdf)

Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documentació requerida
- Declaració responsable d’ingressos de la unitat familiar de convivència i de les despeses deduïbles
(La manca d’aquesta documentació implicarà la no acreditació de la situació, i suposarà la denegació de la sol·licitud).
- Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, si es el cas
(Si el tràmit no el realitzen les mares, pares, tutors/es o persones encarregades de la guarda i protecció d'infants i/o adolescents i manca aquesta documentació, implicarà la no acreditació de l’autorització, i suposarà la desestimació de la sol·licitud).
La sol·licitud està fora de termini