Sol·licitud de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda/visual

IMPORTANT:

Únicament tenen dret a la targeta d’aparcament individual les persones majors de 3 anys amb un grau de discapacitat reconeguda del 33% o superior, en la que consta el text: Barem de mobilitat: Sí


Casos excepcionals:
- Els infants menors de 3 anys amb pluridiscapacitat que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada , i que així consti a l’informe emès pel Centre d’Atenció a les persones amb Discapacitat. (Cal aportar certificat aparells tècnics)
- Les persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus amb certificat específic als efectes, del Centre d’Atenció a Discapacitats. (Cal aportar certificat)
- Targeta de transport col·lectiu per a titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat (Cal presentar documentació específica)

La sol·licitud s'ha de realitzar a nom de la persona amb discapacitat, que serà la titular de la targeta. En el cas de les persones menors d'edat i de les persones que tenen modificada la seva capacitat d'obrar, el pare, la mare o la persona assistent legal actuarà en representació, i per tant farà constar les seves dades en l'apartat de representant i signarà la sol·licitud.

INFORMACIÓ GENERAL:
1. Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document acreditatiu del dret de les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, que tenen mobilitat reduïda, per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació. Facilita i millora el seu desplaçament i permet gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i l'estacionament del vehicle.

La targeta d'aparcament és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d'aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d'aparcament.

2. Targeta d'aparcament de transport col·lectiu
La targeta d'aparcament de transport col·lectiu és el document acreditatiu del dret de les persones titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat, per estacionar els seus vehicles durant el temps imprescindible per efectuar les accions d'entrada i sortida del vehicle, tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació, comptant, si cal amb el suport de la persona que els condueix.

La targeta d'aparcament de transport col·lectiu és personal i intransferible. No obstant això, els drets que atorga la targeta són d'aplicació als vehicles adaptats de titularitat de la persona física o jurídica titular de la targeta, independentment de quina sigui la persona que els condueix.

La targeta de transport col·lectiu serà aplicable únicament quan el vehicle transporti de manera efectiva persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat

Període de validesa de les targetes d'aparcament
- La validesa de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és de 5 anys, si el reconeixement de discapacitat és definitiu.
- Si la qualificació del grau de discapacitat és provisional, la validesa de la targeta serà fixada fins a la data de revisió que consta en el certificat sempre que no superi els 5 anys.
- La data de caducitat de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu serà de màxim 5 anys

Com sol·licitar la targeta

La sol·licitud s'ha de presentar, preferiblement, per internet a través del formulari de la Seu Electrònica, disponible més avall. Aquesta tramitació requereix de la signatura digital electrònica de la sol·licitud amb certificat digital de la persona sol·licitant.

En cas de no disposar de certificat electrònic personal (idCAT, DNIe...) es pot obtenir identificació i signatura a través de l'idCAT mòbil . Aquest sistema permet donar-se d'alta de forma immediata, així com, fer tràmits signats per internet d'una manera fàcil i àgil, amb les mateixes garanties que un certificat digital.
Per donar-vos d'alta accediu al següent enllaç idCAT mòbil .

Excepcionalment, les persones que no tinguin possibilitat de fer la sol·licitud per internet, ho podran fer presencialment sempre amb cita prèvia. Per obtenir cita prèvia, cliqueu aqui

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat
Persones amb discapacitat empadronades al municipi de Terrassa, que compleixin els requisits per alguna de les dues modalitats de targeta (per a titular conductor o per a titular no conductor).

Targeta d'aparcament de transport col·lectiu
Persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat.

Per Internet. L'accés a la tramitació telemàtica està disponible al final d'aquesta pàgina mitjançant el sistema VALID.
Qui té l'obligació de fer els tràmits electrònicament amb l'ajuntament?

Presencialment

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.
Per realitzar qualsevol gestió en l'atenció presencial és necessari presentar el document d'identitat.

Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat
Ca de Torres García, 33 4 (08221 Terrassa)
Telèfon: 937 315 982
oficina.capacitatsdiverses@terrassa.cat

2 mesos
El servei es posarà en contacte amb la persona titular per al lliurament de la targeta.

TERMINI LEGAL DE RESOLUCIÓ: 3 mesos.

El termini de resolució comença a comptar a partir de la data de presentació de la instància i sempre que s'hagi presentat tota la documentació requerida.

Desestimatori
Decret 209/2023, de 28 de Novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

Gestió Gratuïta.

En el supòsit que la gestió del tràmit impliqui un pagament, aquest pot fer-se un cop finalitzat el tràmit, a través de la pàgina de pagament en línia d'aquesta Seu electrònica amb targeta de crèdit/dèbit.

Beneficis per a la persona titular:
- Utilitzar la Targeta d'aparcament a qualsevol vehicle que ocupi el/la titular.
- Estacionar a les places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat d'ús general situades a la via pública. En zones molt concorregudes, l'Ajuntament pot posar un límit d'estacionament de 5 hores per facilitar la rotació de vehicles.
- Estacionar a la zona blava de manera gratuïta. En zones molt concorregudes, l'Ajuntament pot posar un límit d'estacionament de 5 hores per facilitar la rotació de vehicles
-  Estacionar a les zones de càrrega i descàrrega pel temps imprescindible i fins a un màxim d'una hora dins de l'horari limitat en aquestes zones, amb indicació de l'hora d'arribada mitjançant disc horari o indicació escrita de l'hora d'arribada.
- Aturar a qualsevol lloc de la via pública pel temps indispensable per recollir o deixar la persona amb discapacitat, sempre que no ocasioni perjudicis als vianants o al trànsit.
- Circular i aturar el vehicle a les àrees de vianants i a les àrees amb circulació restringida a residents, sempre que la seva destinació estigui a l'interior, d'aquella àrea.
- A fi de fer un ús racional de l'espai públic d'aparcament, les persones titulars d'una targeta d'aparcament han d'estacionar els seus vehicles, en primer lloc, a les places d'aparcament reservades per a persones amb discapacitat d'ús general; en segon lloc, a les zones d'estacionament amb horari limitat, i, per últim, a les zones de càrrega i descàrrega. En cap cas es permet estacionar en àrees de vianants, als passos de vianants, als llocs i supòsits en què estigui prohibit parar, als llocs que obstrueixin guals o sortides d'emergència, en zones delimitades per raons de seguretat pública i en espais que redueixin carrils de circulació.
- Utilitzar la Targeta a tots els municipis de Catalunya, la resta de l'Estat i dels Estats Membres de la Unió Europea.
- Reserva d'estacionament personalitzada propera al seu domicili, lloc de treball o centre d'estudis d'acord amb el termes regulats en el Reglament Municipal Regulador de l'Estacionament per a persones amb discapacitat. Cal sol·licitar-la expressament.

Obligacions de la persona titular:
- Col·locar la targeta de manera visible en el vehicle que la transporta.
- Saber que l'ús de la targeta és personal i intransferible. No la poden utilitzar els familiars o altres persones si no van acompanyats de la persona titular.
- Utilitzar la targeta original. No es poden fotocopiar o manipular.
- En cas de canvi de localitat, cal comunicar-ho a l'Ajuntament d'origen i a l'Ajuntament de destinació.
- En cas de defunció o altres circumstàncies que facin perdre el dret, cal lliurar la targeta a l'ens local responsable.
- En cas de pèrdua o robatori de la targeta, cal presentar denúncia a l'ens local responsable, (Policia Municipal o Mossos d'Esquadra) abans de sol·licitar una nova targeta.

Impressos necesssaris
(Cal descarregar-se el formulari prèviament)
- Sol·licitud de targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat.
- En cas de que no es diposi de certificat de discapacitat amb mobilitat reduïda aportar "certificat visual" o "certificat d'aparells tècnics imprescindibles per els menors de 3 anys per a les seves funcions vitals de manera continuada" emesos pel Centre d'Atenció a les persones amb Discapacitat.

Autorització per tramitar en nom d'altra persona

Autorització per tramitar en nom d'altra persona

Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documentació requerida
- Sol·licitud de targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat
- Certificat visual, emès pel Centre d'Atenció a les persones amb discapacitat
- Certificat dels aparells tècnics imprescindibles per els menors de 3 anys per a les seves funcions vitals de manera continuada emès pel Centre d'Atenció a les persones amb Discapacitat
- Denuncia robatori a la Policia Municipal o als Mossos d'Esquadra. Es requereix el document de denúncia tant si es tracta d'un robatori, com si es tracta d'una pèrdua de la Targeta d'aparcament.